BEVEZETÉS
Általános tudnivalók a Drogprevenciós képzés kapcsán. Célcsoport, célkitűzés, feladatmeghatározás. Résztvevői ütemterv. Tanulási útmutató.
loading

Kedves Résztvevőnk!

Szeretettel köszöntjük blended pedagógus-továbbképző programunkon, mely átfogó ismeretanyagot nyújt a drogprevenció fogalmáról, a szerekkel kapcsolatos alapvető ismeretekről és a kapcsolódó fogalmakról, jelenségekről, a drogprevencióval (vagy kezeléssel) foglalkozó intézmények munkájáról.

Kérjük, elsőként ismerje meg távoktató továbbképzésünk koncepcióját és a képzés elvégzésének feltételeit, ütemezését, részleteit!

Kellemes ismerkedést kívánunk:

a szerzők és az e-tananyag fejlesztők.

loading

A képzés célcsoportja

Köznevelési intézmények pedagógusai, a nevelő és oktató munkát segítő köznevelési alkalmazottak.

Célkitűzés, feladatmeghatározás

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők számára átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a pszichoaktív szerhasználat és az addikciók témakörében. A résztvevők ismerjék meg a kábítószer használat okait és az azzal járó testi és mentális változásokat, a pszichoaktív szerek használatára utaló jeleket. Legyenek tisztában a szerhasználatra vonatkozó aktuális törvényi szabályozással és drogstratégiával, illetve az ellátórendszerrel és a terápiás intervenciókkal, kezelésekkel.

Cél, hogy fejlessze a prevenciós célú és egészségfejlesztő iskolai foglalkozások és projektek szervezéséhez és vezetéséhez szükséges pedagógusi kompetenciákat, melyhez bemutatásra kerülnek bevált gyakorlatok, módszerek.

További cél az iskolák együttműködésének javítása drogprevencióval foglalkozó szakemberekkel, mentálhigiénés konzulensekkel, intézetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, drogirodákkal.

Miből áll a továbbképző programcsomag?

A továbbképző programcsomag részei:

 • Távoktató továbbképzés tananyaga
 • Résztvevői ütemterv (lásd a következő fejezetet!)
 • Konzulensi útmutató

A továbbképzés alapítási engedély száma: 23/347/2015

A továbbképzés óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

A továbbképzés hossza (időtartama): 8 hét

loading

Hogyan zajlik a továbbképzés?

 

Ez a pedagógus továbbképzés blended formában történik.

A ,,blended" kifejezés azt jelenti: ,,vegyes" tanulási forma. A továbbképzés egy rövid személyes konzultációval (kontakt órák) veszi kezdetét, amelyet azután tutori segítséggel támogatott távoktató tanulási forma követ.  A résztvevőnek lehetősége van saját számítógépén, akár otthonában vagy közösségi térben rugalmasan tanulni. A résztvevőknek folyamatosan lehetősége van a számukra kijelölt tutor segítségét kérni a feldolgozás során telefonon vagy e-mailben.

A továbbképzés vizsgával zárul. Formája egy záróvizsga (teszt), amelyről a Bevezetés végén részletesen szólunk.  

A tananyag feldolgozásának részleteiről programcsomagunk Résztvevői ütemtervében olvashatnak a résztvevő pedagógusok. A dokumentumot a képzés kezdésekor biztosítjuk, illetve letölthető formában is elérhetővé teszünk.

A jelenléti konzultációs alkalom részletei

Blended továbbképzésünket egy jelenléti konzultációs alkalom vezeti be, amelyen a részvétel kötelező. Ennek időpontja és helyszíne az egyéni igényeknek megfelelően változik. 

A jelenléti konzultációs alkalom időtartama: 2×45 perc.

A jelenléti konzultációs alkalom tematikája:

A keretrendszer ismertetése

 • Hogyan épül fel a keretrendszer?
 • Hogyan forduljunk a tutorhoz/help desk munkatárshoz tanácsért?

A tananyag bemutatása

 • A továbbképzésről általában (célkitűzés, feladatmeghatározás, a programcsomag részei) 
 • Tanulási-tanítási folyamat ismertetése, ütemterv, tanulási tanácsok 
 • A tananyag tematikája és struktúrája
 • A záróvizsga ismertetése
A távoktató tananyag részletei, struktúrája 

A távoktató munka lehetővé teszi, hogy a résztvevők rugalmasan, saját tempójukban haladjanak.

A személyes konzultációt követően a tananyagot a résztvevők önállóan sajátítják el, mintegy 8 hét alatt. Az egyes tematikai egységek feldolgozását segítik a szöveges tartalmon kívül a prezentációk, videók, bemutató kisfilmek, feladatok, játékok, és módszertani tippek. Az önellenőrző feladatok, tesztek az ismeretanyag elsajátításának ellenőrzését szolgálják.

loading

A távoktató tananyag tematikai egységei a következők:

 1. Bevezetés, epidemiológia
 2. Pszichoaktív anyagok I.- Pszichoaktív anyagok I. Legális szerek
 3. Pszichoaktív anyagok II. Illegális szerek
 4. Szerhasználathoz köthető problémák, függőségek I. – Viselkedési függőségek
 5. Szerhasználathoz köthető problémák, függőségek II. – Pszichoaktív anyagok
 6. Kezelés, ellátás és törvényi szabályozás
 7. Szerfogyasztás és család
 8. Serdülőkor és kortárs hatások
 9. Szórakozás-rekreációs színtér
 10. Prevenciós beavatkozások – Elméleti háttér
 11. Prevenciós beavatkozások – Tervezés, módszertan
 12. Prevenciós modellek és módszerek a gyakorlatban I. – Iskolai prevenció
 13. Prevenciós modellek és módszerek a gyakorlatban II. – Egészségfejlesztés és drogalternatíva programok
Tanulási tanácsok 

Hogyan tanuljunk? Hogyan dolgozzuk fel a tananyagot? 

Az egyes tematikai egységek feldolgozását segítik a szöveges tartalmon kívül a prezentációk, videók, bemutató kisfilmek, feladatok, játékok, és módszertani tippek. Az önellenőrző feladatok, tesztek az ismeretanyag elsajátításának ellenőrzését szolgálják.

Javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen az adott tananyagrészt, majd kövesse végig és oldja meg a gyakorló feladatokat. A gyakorló feladatok helyes megoldását minden esetben megtekintheti.

A fejezeteket  tetszőleges sorrendben tanulhatja, azonban egyes fejezetek egymásra épülnek, ezért javasolt a tartalomjegyzékben található lapokat sorban feldolgozni.

A résztvevőknek folyamatosan lehetősége van a számukra kijelölt tutor segítségét kérni a feldolgozás során telefonon vagy e-mailben. A tutor nevét és elérhetőségét a Résztvevői ütemterv tartalmazza.

loading
A résztvevői szolgáltatások rendszere részletesen

Információs szolgáltatás:
A továbbképzésről érdeklődni lehet e-mailben az info@multilearn.hu címen, vagy telefonon a
+36 20 539 9940-es számon, illetve részletes tájékoztató olvasható a Multilearn Kft. honlapján. 

Tutori szolgáltatás:
A képzés folyamán az önálló tanulást tutor segíti, akinek fő feladata a résztvevők támogatása a kitűzött tanulási célok elérésében és a követelmények teljesítésében. A tutor proaktívan támogatja a résztvevők önálló tanulási folyamatát, miközben online konzultációs lehetőséget biztosít számukra, a tanulás ütemtervéhez alkalmazkodva segítséget nyújt a tananyag feldolgozásához. A résztvevők így folyamatos személyre szabott segítséget kapnak a tananyag-elsajátítás során.

A tutor a képzés zárásakor eljuttatja a program indítója számára a résztvevők munkájának értékelését, javaslatot tesz a Tanúsítvány kiállítására, majd részletes beszámolót készít a képzésről, és eljuttatja azt a képző intézményhez.

Egyéb személyi szolgáltatások:

A képzés során a tutorok és a résztvevők technikai problémáinak megoldásában a  Helpdesk szolgáltatás segít, amely hétfőtől csütörtökig 8–16.30-ig, pénteken 8–14.30-ig áll a tutorok és a résztvevők rendelkezésére telefonon vagy e-mailben.

Szervezési és adminisztrációs szolgáltatások: 

A képzés indítója (szervezője) végzi a képzési programmal kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat (jelentkezők tájékoztatása a képzésről, jelentkezési lapok kitöltetése, felnőttképzési szerződések megkötése, képzési tájékoztatók biztosítása, stb.). A képzés során kapcsolatot tart a képzésben közreműködő tutorokkal, szükség esetén helyettesítésüket megszervezi és arról a résztvevőket tájékoztatja.
A képzés végén összesíti a teljes képzési dokumentációt, a tutori összesítő értékelések alapján kiállítja a záró értékelésről szóló Tanúsítványokat, majd a résztvevőknek eljuttatja.
A képzés végén „Elégedettségi kérdőív” segítségével értékelteti a továbbképzést a résztvevőkkel: a képzés során biztosított elektronikus tananyagot, a tutor munkáját, a jelenléti konzultációs alkalom (kontaktórák) eredményességét, a számonkérés módját, stb.

Részletek a záróvizsgáról

A Tanúsítvány kiadásának feltétele a záróvizsga (teszt) eredményes megoldása.

Záró ellenőrzés módja:

Online záróvizsga (teszt) megoldása a keretrendszerben megadott határidő figyelembevételével.

A záróvizsgát (tesztet) a résztvevőnek legalább 80 %-os sikerességgel kell megoldani ahhoz, hogy a továbbképzés sikeres elvégzéséről Tanúsítványt kapjon.

Az értékelés szempontjai:
A teszt a képzés során elsajátított ismeretek pontosságát méri az alábbi témákban:

 • egyes pszichoaktív szerek jellemzői;
 • a legális és illegális szerek emberi szervezetre gyakorolt rövid és hosszú hatásai;
 • a szerhasználattal kapcsolatos aktuális törvényi szabályozás;
 • a magyarországi ellátórendszer: ártalomcsökkentés, gyógykezelések, terápiák;
 • az abúzus és az addikció fogalma, kritériumai, típusai, jellemzői;
 • az addikció kialakulásának lépései, oksági háttere, rizikótényezők és védőfaktorok;
 • a drogprevenció fogalma, a prevenciós beavatkozások, szintjei, stratégiái, jellemzői;
 • pedagógiai módszerek az egészségtudatos szemlélet kialakításában.
A továbbképzésre való jelentkezés - információk

A továbbképzésre történő jelentkezés feltételei:

 • végzettség: egyetemi és/vagy főiskolai végzettség
 • szak: bármilyen szak
 • szakképzettség: okleveles tanító, általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus
 • egyéb feltétel: felhasználói szintű operációs rendszer és internetismeret. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét online szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük, még a továbbképzésre történő jelentkezést megelőzően. A tesztet minimum 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson.

További információk és jelentkezés a továbbképzésre:

 • E-mail: info@multilearn.hu
 • Telefon: +36 20 539 9940

Szeretettel várjuk jelentkezését!